Till föräldrar

Rutiner


Föräldrarna är medlemmar i Högeruds Ekonomiska Förening och driver verksamheten på Prästhögskolan. Föräldrarna väljer varje år en styrelse som i nära samarbete diskuterar verksamheten med vår anställda rektor, som i sin tur ansvarar för den pedagogiska verksamheten. 


Just nu ser föräldraplikten ut så här:


 • Varje familj har ca en städvecka/ termin. Detta innebär att man städar förskolans lokaler måndag, tisdag och torsdag, sammanlagt 6h den veckan.
  Denna del av föräldraplikten kan köpas och då städar anställd personal istället. Beroende på antalet medlemsfamiljer så varierar
  kostnaden för städ mellan ca 240kr- 350kr/ månad.


 • Jourvecka: Varje familj har jour ca 1 vecka/ termin. Denna vecka har man ansvar för gräsklippning, snöskottning, tömning av återvinning och ibland andra enklare sysslor. 
Övrigt som sköts ideellt av föräldrarna:


 • Styrelsen: Består av 3-10 ledamöter (vanligen 7) samt 2-5 suppleanter. (vanligen 2). Ledamöterna innehar posterna ordförande, vice ordförande samt kassör. Det är önskvärt att en person ur miljögruppen samt minst 1 person ut arbetsgivargruppen (se nedan) ingår i styrelsen som ledamöter. Suppleanterna rings in med kort varsel inför styrelsemöten ifall ledamöter inte har möjlighet att delta.


 • Ekonomigruppen:
  • Kassör: Har hand om budget, konton, fakturering av förskoleplatserna samt sköter ekonomiska frågor. Sköter även kontakt med redovisningsbyrå.
  • Internrevisor: Går igenom bokslut inför årsstämma samt är behjälplig då kassören behöver assistans.


 • Arbetsgivargruppen: Har hand om personalfrågor, anställningar, löneförhandlingar, medarbetarsamtal m.m.


 • Miljögruppen: Två "vaktmästare" som har ansvar för inne- samt utomhusmiljön. Ser till så fastigheten sköts och vid behov delegeras uppgifter ut till övriga föräldrar. Skapar städ- samt jourlistor m.m. Kommunicerar direkt med rektor som har koll på vad som behöver göras.


 • Valberedning: Två personer som inför varje årsstämma förebereder inför val av styrelse och grupper.
Kostnaden för förskolebarn är:


Barn 1: 500kr/ månad, plus 16kr/ närvarodag


Barn 2: 333kr/ månad, plus 16kr/ närvarodag


Barn 3: 167kr/ månad, plus 16kr/ närvarodag

 


Allmän förskola: Barn som är mellan tre och sex år vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa får gå 15h/ vecka fr.o.m. 1 sep tom 31 maj, utan att betala grundavgift. Man betalar då endast 16 kr/ närvarodag. Juni- augusti betalar man grundavgift som vanligt. Allmän förkskola gäller från 1 september det år som barnet fyller tre år.